Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του TEI Πειραιά καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη “Διεθνή Διοικητική των Επιχειρήσεων” με κατευθύνσεις σε (α) Διεθνές Marketing και (β) Διεθνή Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.Α’ και της Υπουργικής Απόφασης Ε5/43596/ΦΕΚ1476/22.07.2009/τ.Β όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Ε5/35174/ΦΕΚ/1079/9.04.2012/τ.Β Υπουργική Απόφαση.
Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ ( TEI και Πανεπιστημίων) ειδικοτήτων Οικονομικών, Θετικών, Κοινωνικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΦΑΑ ή αναγνωρισμένων, ομοταγών ξένων τμημάτων.
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε έξι (6) μαθήματα κορμού και έξι (6) μαθήματα κατεύθυνσης και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι την 7/02/2014. Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.mba-teipir.gr, ταχυδρομικά, ή στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1 Αίτηση σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (διαθέσιμη από τον ιστότοπο του προγράμματος)
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής).
4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.) για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας του βαθμού πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
6. Τέσσερις έγχρωμες (4) φωτογραφίες ταυτότητος
7. Δύο συστατικές επιστολές.
8. Επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Ξένης γλώσσας
9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα.
Όλα τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή μπορούν να υποβληθούν την ημέρα των προφορικών συναντήσεων (Interview) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πειραιά, εφόσον προηγηθεί η ηλεκτρονική αίτηση και τηλεφωνική επικοινωνία.
Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διεθνή Διοικητική των Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Πειραιά, Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω 12244
Τηλ.: 210-5381429 και 210-5381197, 6985633053 Fax.: 2105381429
e-mail: in-mkg@teipir.gr, international.mba.tei@gmail.com
Αιγάλεω 28/11/2013
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ
Λ. Βρυζίδης

Καθηγητής