Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΤΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ; ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ»Γράφει η Μαρία Ν. Ταστσόγλου
Κάθε κοινωνία – σε όλες τις εποχές – οργανώνει την παραγωγή, τη διανομή και την κατανομή των αγαθών που παράγει και των υπηρεσιών που παρέχει, οι οποίες αποτελούν ανάγκη για τη ζωή των μελών της. Εκτός αυτών, ορίζει τρόπους λήψης αποφάσεων και μορφές διοίκησης, για να λειτουργεί απρόσκοπτα και ομαλά.
Ωστόσο, αναδύονται και προβληματίζουν κάθε κοινωνία μερικά βασικά ερωτήματα, από την απάντηση των οποίων εξαρτάται η λειτουργία της και η υπόστασή της, αλλά και η ποιότητα ζωής των μελών της:
- Πώς οργανώνεται η παραγωγή και η διανομή προϊόντων και υπηρεσιών;
- Πώς πραγματοποιείται η κατανομή στα μέλη της κοινωνίας;
- Πώς οργανώνεται και διοικείται η ίδια η κοινωνία;
- Πώς λαμβάνονται οι κοινωνικές αποφάσεις;

Ο τρόπος, με τον οποίον απαντώνται τα ερωτήματα αυτά, έχει άμεση σχέση με την αγωγή που κάθε κοινωνία δίνει στα μέλη της. Επομένως, κοινωνία και σχολείο αλληλοσυνδέονται, αλληλεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται. Η αγωγή – ως εκ τούτου – αποτελεί μία θεμελιώδη διαδικασία που προσδιορίζει την ταυτότητα της κοινωνίας.
Ορίζεται η αγωγή ως η διαδικασία που αποβλέπει στην ανάπτυξη του ανθρώπου – σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο πρότυπο – και στην απόκτηση καθορισμένων γνώσεων, αξιών, συμπεριφορών, διαθέσεων και δεξιοτήτων. Το δε σχολείο είναι ένας από τους φορείς κοινωνικοποίησης των νέων ατόμων, της διαδικασίας δηλαδή, κατά την οποίαν οι νέοι γίνονται μέλη της κοινωνίας. Η κοινωνία, για να συνεχίσει να υπάρχει ως τέτοια, πρέπει να έχει οργάνωση και θεσμούς, μέσω των οποίων εκτελούνται οι διαδικασίες αγωγής και κοινωνικοποίησης.
Μία από τις βασικές λειτουργίες του σχολείου είναι εκείνη της πολιτικής κοινωνικοποίησης των μαθητών (ιδεολογική λειτουργία), που αποτελεί διαδικασία εσωτερίκευσης των βασικών αξιών και προσανατολισμών του κρατούντος κοινωνικοπολιτικού συστήματος. Επομένως, το σχολείο – ως θεσμός – διατηρεί και αναπαράγει την υπάρχουσα κοινωνική δομή και την κρατούσα ιεραρχία ή προβαίνει στην μεταρρύθμιση ορισμένων δυσλειτουργικών στοιχείων της κοινωνίας ή πραγματοποιεί ανανέωση έως και την αλλαγή της.
Με την επιλογή και την οργάνωση των αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, τον τρόπο μάθησης και αξιολόγησης των μαθητών, με την καθιέρωση συγκεκριμένων σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, με την επιλογή του σχολικού περιβάλλοντος, του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου, με τη διάρκεια σπουδών, την επιλογή θεωριών μάθησης, στις οποίες στηρίζεται η παιδαγωγική και εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς επίσης και με τα πρότυπα (ανθρώπων, πράξεων, συμπεριφορών) που χρησιμοποιούνται, το σχολείο γίνεται ένας ισχυρότατος μηχανισμός που επηρεάζει και μορφοποιεί τα άτομα.

Το σχολείο παράγει, διανέμει και κατανέμει γνώσεις, αξίες, προσανατολισμούς και μπορεί να εξασφαλίσει ζωή υψηλού ή χαμηλού επιπέδου. Ως όργανο δε εθνικής πολιτικής, με την εκπαίδευση που παρέχει, μπορεί να διαμορφώνει εθνική συνείδηση στους μαθητές ή να την καταστρέφει, να διαμορφώνει ανθρωπιστική συνείδηση ή και ακόμη να «κατασκευάζει» στρατιώτες, που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της κρατούσας τάξης. Και ως σημαντικός μηχανισμός εθνικής άμυνας «το σχολείο εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό που εξυπηρετεί και ο στρατός: υποστηρίζει και διατηρεί την πολιτεία». όπως είπε ο Φίχτε.