Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

Πρωτοβουλίες Ε.Β.Ε.Π για Βιομηχανία, Μεταποίηση, Ναυπηγοεπισκευή
Από επιστολή του Προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη σ’ όλους τους αρμοδίους

«Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ως θεσμοθετημένος γνωμοδοτικός σύμβουλος της Κυβέρνησης και ως θεματοφύλακας των συμφερόντων της επιχειρηματικής δραστηριότητας του σημαντικότερου λιμανιού της Χώρας, σας καταθέτει προτάσεις με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στους τομείς βιομηχανίας, μεταποίησης και ναυπηγοεπισκευής.
Προώθηση της άμεσης αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων


Σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες η έννοια της άδειας εγκατάστασης δραστηριότητας είναι άγνωστη. Στη χώρα μας υφίσταται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο όμως παραμένει ανενεργό. Σχετική είναι η παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 δημιουργίας GIS (Geographic Information System) για την άμεση παροχή χρήσεων γης και όρων δόμησης. Επίσης ο ν.3882/2010 για τη δημιουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), η οδηγία INSPIRE και οι σχετικοί κανονισμοί της Ε.Ε. Είναι αναγκαία λοιπόν η παρέμβαση του ΕΒΕΠ για την προώθηση κατά προτεραιότητα των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων στο σύστημα χρήσης γης και πληροφοριών όρων δόμησης, ώστε άμεσα να προκύψει μεγάλη προστιθέμενη αξία για τη χώρα, με τη δημιουργία Εθνικής Γεωχωρικής Βάσης (ΓΕΩΒΑΣΗ).
Λειτουργία στα Επιμελητήρια Επιλεγμένων Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (ΚΕΕ).

Στο άρθρο 24 του Ν.3982/2011 προβλέπεται η ενημέρωση των επενδυτών, η υποδοχή και ο αρχικός έλεγχος των σχετικών φακέλων από πιστοποιημένα θεματικά κέντρα εξυπηρέτησης. Το ΕΒΕΠ προτείνει, πέραν της λειτουργίας των Επιμελητηρίων ως Αρχές Αδειοδότησης (διαδικασία η οποία καθυστερεί), τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας λειτουργίας τους και ως επιλεγμένα ΚΕΕ αντίστοιχα των ΚΕΠ. Η δράση αυτή σύμφωνα με την Υ. Α.  1441/14-6-13, ούτως ή άλλως, εντάσσεται στους γενικούς επιμελητηριακούς στόχους που πέρα της ενημέρωσης και υποδοχής φακέλων θα υποστηρίζει τους ενδιαφερόμενους για τη σύνταξη των σχετικών φακέλων των ενδιαφερόμενων.
Πρωτοβουλίες αξιοποίησης Γ.Ε.ΜΗ και σύνδεσή του με το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ αποτελεί ένα από τα παραδείγματα καλής λειτουργίας για όλη τη χώρα. Απαραίτητη είναι η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των υπηρεσιών του Δημοσίου, καθώς επίσης η υιοθέτηση των ψηφιακών υπογραφών των νόμιμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων για την αποστολή εγγράφων. Η εφαρμογή του e- παραβόλου από τον επόμενο χρόνο, είναι ένα θετικό βήμα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Χρήσιμη επίσης μπορεί να αποδειχθεί και η περαιτέρω αξιοποίηση του ειδικού μητρώου Εξαγωγέων, Εφοδιαστών πλοίων και Ναυπηγοεπισκευαστών και η σύνδεση των στοιχείων τους με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων. Η διαδικτυακή πύλη του συστήματος (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) θα δίνει τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος ,έγκρισης, διακήρυξης, συμβασιοποίησης και πληρωμών για την υλοποίησή του. Έτσι, θα προκύψουν σημαντικά οφέλη όπως μείωση του κόστους, απόλυτη νομική διασφάλιση, διαφάνεια και εξοικονόμηση χρόνου, στοιχεία δομικά για την οικοδόμηση αειφόρου ανάπτυξης.