Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ)

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με το έγγραφο Κ1-1184/12-6-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης και την υπουργική απόφαση Κ1-941/2012 όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1136/2012 είναι υποχρεωτική η διαδικασία αυτοαπογραφής – εναλλακτικής απογραφής , συγκεκριμένων νομικών προσώπων δια μέσου του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ (www.businessportal.gr – www.businessregistry.gr) .Η υποβολή - σε συγκεκριμένες προθεσμίες- γίνεται με ευθύνη των νόμιμων εκπροσώπων του υπόχρεου από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο TAXIS που διαθέτουν δηλαδή τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης σ΄ αυτό για λογαριασμό της εταιρίας. Συγκεκριμένα οι προθεσμίες έχουν ως εξής:
• Οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011 πρέπει να απογραφούν από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.
• Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ της 4/4/2011 πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως και 30/9/2012.
• Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί στους οποίους περιλαμβάνονται και οι Πιστωτικοί και Αλληλασφαλιστικοί των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ της 4/4/2011 πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.
• Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έχει γίνει ΠΡΙΝ της 4/4/2011 πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.
Εφιστάται η προσοχή υπόχρεων καθώς στην περίπτωση παράλειψης εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβολής ανακριβών στοιχείων εντός της τασσόμενης από την ΥΑ Κ1-1136/12 κατά περίπτωση προθεσμίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διοικητικών κυρώσεων του αρ.17 Ν.3419/2055 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (πρόστιμα από 600 έως 30.000 ευρώ με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων).
Στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά www.eep.gov.gr υπάρχουν αναλυτικότερες πληροφορίες για την παραπάνω εγκύκλιο.